Languages

 

Disclaimers

© 2008 Serde

Design by Smallpark

 

Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana Riebiņu novadā

 

Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana Riebiņu novadā

Latgales nemateriālais kultūras mantojums ir daļa visas pasaules kultūras tradīciju daudzveidības, un latgalieši var būt lepni par savu kultūras identitāti. Nemateriālā kultūras mantojuma daudzveidības saglabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm ir būtiska kopienu kultūras identitāšu pastāvēšanai, un tas atzīts arī pasaules valstu 2003. gadā pieņemtajā UNESCO Konvencijā par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, kurai pievienojusies arī Latvija. Konvencijā nemateriālais kultūras mantojums definēts kā “paražas, spēles un mutvārdu izpausmes formas, zināšanas un prasmes, kā arī ar tām saistītie instrumenti, priekšmeti, artefakti un kultūrtelpas, ko kopienas, grupas un dažos gadījumos – atsevišķi indivīdi – atzīst par sava kultūras mantojuma daļu”, un izglītība ir uzsvērta kā nozīmīgs aspekts nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai. Patiess gandarījums, ka tradīciju burtnīcas izstrādē būtisku ieguldījumu devuši jaunieši un skolotāji no Riebiņu vidusskolas, kas ir viena no UNESCO Asociētajām skolām Latvijā. Tradīciju burtnīca tādējādi ir veiksmīgs apliecinājums pētnieku un skolēnu mērķtiecīgas sadarbības iespējai nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija