Languages

 

Disclaimers

© 2008 Serde

Design by Smallpark

 

Tradicionālās kultūras ekspedīcija Riebiņu novadā

 

Tradicionālās kultūras ekspedīcija Riebiņu novadā
2009. gada 23.–26.oktobrī notika tradicionālās kultūras ekspedīcija Riebiņu novadā, kurā piedalījās Riebiņu vidusskolas skolēni un pedagogi. Ekspedīciju vadīja Signe Pucena un Ieva Vītola, atbalstīja Starpnozaru mākslas grupa "Serde" (www.serde.lv), Valsts Kultūrkapitāla fonds un Riebiņu novada dome.
Lielākajai daļai ekspedīcijas dalībnieku par to, kas ir lauka pētījums, vēl 23. oktobra rītā bija tikai teorētisks priekšstats. Izņēmums, bez šaubām, bija vadītājas no Starpnozaru mākslas grupas SERDE Signe Pucena un Ieva Vītola, kā arī Alsungas vidusskolas pārstāves – skolotāja Aina Verbele un skolnieces Herta Galiņa un Ieva Jankovska. Tādēļ jau cilvēkam ir dota iespēja mācīties un arvien apgūt ko jaunu! Tā nu Signe un Ieva vēlreiz pastāstīja, kas ir ekspedīcija, kādā veidā dokumentē teicēju stāstījumus, demonstrēja videofilmu par lauka pētījumu Kurzemes pusē. Mūsu nodarbības teorētisko daļu noslēdza pusdienas latgaliešu gaumē, ko visiem bija sarūpējusi skolas ēdnīcas vadītāja Anita Cakule. Viņa labprāt sniedza arī pirmo interviju, pastāstot, kā gatavo guļbu kločkas, bļīņus ar dūšom un citus kartupeļu ēdienus.
Pusdienlaikā ekspedīcijas praktiskā daļa varēja sākties! Kopā ar vadītājām un alsundzniecēm ceļā devās vēstures skolotāja Ināra Dronga un vidusskolēni Vija Struka, Maira Šmukša, Diāna Meluškāne un Kristaps Pastars. Pirmajā dienā lauka pētījumi bija paredzēti Galēnu un Stabulnieku pagastā. Šī diena bija iespaidu  un informācijas bagāta. Arī sestdien ekspedīcijas dalībnieki bija gatavi darbam. Neraugoties, ka tā ir brīvdiena, apņēmības pilni piektdienas pētnieku rindas papildināja skolēni no jaunākām klasēm – Andra Struka, Jūlija Mihailova, Laura Golubeva, Elīza Kabakova, Dace Ormane, Viktorija Kabare, Olga Kapustjonoka, kā arī skolotājas Inna Kabare un es, Rita Pudāne. Šoreiz ceļš tālākos pētniekus vispirms veda uz Silajāņiem un Pieniņiem, bet daļa devās kājām tepat, pa Riebiņiem. Bija iespēja iepazīt maizes cepšanas noslēpumus, alus darīšanas gudrības, apbrīnot galdnieku un rokdarbnieču čaklās un prasmīgās rokas, uzzināt par vecticībnieku dzīvesveidu un paražām. Savukārt lielās meitenes skolā jau bija ķērušās pie visdarbietilpīgākās ekspedīcijas darba daļas, proti, pie atšifrēšanas. Tikai tas, kurš šo darbiņu kaut reizi ir darījis, saprot, cik ļoti daudz laika, uzmanības un pacietības tam ir nepieciešams!
Lai gan svētdiena bija pēdējā lauka pētījuma diena un pievakarē visi ekspedīcijas dalībnieki, teicēji un interesenti tika aicināti uz pasākumu “Pieskārieni Riebiņu novadam”, rīta pusē visiem vēl bija darba pilnas rokas, apmeklējot zirgu staļļus un ieklausoties zirgkopēju gudrībās – senās un mūsdienīgās, izdzīvojot talkas darba sparu un dzīvesprieku, klausoties stāstos par to, kā ļaudis gāja cits citam palīgos lielajos darbos. Gandarīti par paveikto un apņēmības pilni turpināt iesāktos pētījumus noslēgumā visi pulcējāmies skolas Rozā zālē, lai atskatītos uz spilgtākajiem notikumiem, dalītos iespaidos, teiktu pateicības vārdus par veiksmīgu sadarbību. Skolas direktore Ineta Anspoka, kas visas trīs ekspedīcijas dienas dzīvoja līdzi tās priekiem un pārdzīvojumiem, priecājās par iespēju ielūkoties sava novada bagātībās, par pasākumu, kas liek ikvienam aizdomāties par cilvēka dzīves vērtībām. Klātesošos ar savu dziesmu pūru līksmināja Riebiņu pagasta folkloras kopa “Jumaļeņa” (vadītājs Jānis Teilāns) un mūsu pašu “Jumalāni”, kas ne tikai dziedāja, bet arī aicināja visus uz jautrām rotaļām.
Domāju, ka šīs trīs dienas Riebiņos ir bagātinājušas gan mūs pašus, gan mūsu ciemiņus, jo ir uzzinātas tradicionālo ēdienu receptes un daudzi ēdieni nobaudīti, apzinātas seno amatu prasmes, pievērsta uzmanība dzīvesveidam vecticībnieku kopienā, sastapti daudzi vienreizēji cilvēki. Ir pārņēmis lepnums par Latgales ļaužu atvērtību un viesmīlību, dāsno sirdi, prasmīgajām rokām un bagāto dvēseli. Paldies visiem labajiem cilvēkiem, kas bija atsaucīgi un pretimnākoši, paldies ekspedīcijas vadītājām par pacietību un ieinteresētību, paldies visiem, visiem!
Rita Pudāne, Riebiņu novada vidusskolas direktores vietniece audzināšanas jomā, ekspedīcijas dalībniece